utorak, 6. prosinca 2011.

KATEDRALA SV. MARKA

     
      Najznačajnija točka u srcu starog grada unutar zidina je tjeme korčulanskog poluotočića na kojem se diže katedralna crkva sv. Marka. iz g. 1406.Izgleda da je tu bila još i ranije katedralna crkva jer je korčulanska biskupija utemeljena g. 1300.Prvi spomen ovog lokaliteta sadržan je u arhivskom zapisu iz. g. 1329. a glasi "heremitorium-cemitorim s. Marci".To znači da je na tom lokalitetu bilo groblje i pustinjačka naseobina-samostan  pod zaštitom sv. Marka.Ako je tu bila u to doba pustinjačka naseobina,znači da tu nije bilo grada i moramo prepostaviti da se grad nalazio oko crkve Svih Svetih,oko zgrade Arsenala,oko zgrade općine itd.

      U našoj riznici čuva se kameni ulomak pleterne ornamentike slučajno nađen pri obnovi stare rive.Taj kameni ulomak sigurno potječe iz prvotne crkvice sv. Marka iz IX-X st. pa bi današnja  crkva sv. Marka na ovom mjestu bila 3. ili 4. poredu.
       Na mjestu gdje se sada nalazi ketesrala sv. Marka bilo je nekada groblje.Ono je poslije bilo u samoj crkvi,manje u južnoj lođi sv. Jakova,a više u sjevrnoj lođi sv. Ivana i onaj sv. Roka,ukupno 90 grobova.
     Najstariji djelovi katedrale su tri njezine romaničke apside i donji romanički djelovi sadašnjeg zvonika.To su sve ostaci ranije romaničke crkve iz XIV.st.Sadašnja  katedrala sagrađena je u toku XV. st. a lađa sv.Roka u XVI. st.Najpoznatiji njezini graditelji su :Hranić Dragošević,Bonino iz Milana,Jakov Correr,Ratko Ivančić,Ratko Brajković,Krševan Bogdanić,Andrija Marković,Marko Andrijić itd.To su  dakle radile mnoge generacije vrijednih kamenara,zidara,klesara i protomagistara.
     Radilo se onako kako su financije pristizale,a one su ovisile o urodu sa crkvenih zemalja po cijelom otoku.Kamenolomi i klesarske radionice bile su na otočićima Vrniku,Planjaku itd.Ako nije u crkvenoj kasi bilo gotovog novca,radnike bi se isplačivalo u naturi: žitom,sočivom,mesom,vinom itd.
     Pišući temeljnu studiju o korčulanskoj katedrali akademik Cvito Fisković bilježi "Na katedrali je radilo nekoliko klesarskih generacija i svaka je ostavila znakove svog vremena.Prve generacije u početku XV. st. dale su joj romaničku čvrstoću i stabilnost u konstrukciji.druga generacija sredinom XV. st. okitila ju je kamenim dekorom koji je pri podanku zgrade čvrst i matematički proračunan,a pri vrhu kićen i slobodan.Treća generacija s Andrijićem na čelu krajem XV. st. unijela u katedralu čistoću novog stila renesanse,a daljnoj generaciji je tek preostalo da pri popravcima unesu u katedralu bujnost baroknih oblika,ali tek u detaljima ".
      Četvrta lađa sv. Roka započeta je g.1525. i dovršena kasnije prema zamisli Marka Pavlovića u namjeri da se izvrši zavjet grada svecu,zaštitniku od kužnih bolesti,sv.Roku.
      Fasada katedrale stilski raznolika,a monumentalno jedinstvena ukazuje na bogatstvo dekora kamene plastike,a svojom vitkošću i umjetničkim ostvarenjem svjedoči o zlatnom dobu kamenoklesarske vještine i graditeljskog umjića grada i otoka Korčule uopće s namjerom da utjeće na graditeljstvo i u ostalim dalmatinskim,posebno u susjednim gradovima.Stilovi koji se miješaju i zapažaju na zgradi katedrale skladno se smjenjuju od romanike preko gotike,kićene gotike,renesanse,a u nijansama i do baroka.Tako čitava zgrada katedrale postaje potvrda i kruna sveukupnog graditeljskog znanja i umjića grada i otoka Korčule.
       Na pročelju katedrale istiće se bogati portal s kićenim stupovima,lezenama,likovima Adama i Eve,lavovima,a nad svima dominira zaštitnik sv.Marko Evanđelist u sjedećoj pozi,najljepši kip grada Korčule.Poviše portala je veličanstvena rozeta s 4 staračke glave,a sasvim pri vrhu bogato skulptirani zabat sa slijepim lukovima ispunjeni školjkama i poduprut lavljim glavicama.Na vrhu stoji kao akroterij češer cvijet.
       Iznad portala sv.Roka uzidani su grbovi biskupa Nikole Nikoničića,te kneza Antuna Leonija.
       Zvonik katedrale je također stilski raznolik.U prizemlju ima velika vrata na svod povrh kojih se nižu raznoloki prozori-otvori,ukrasne koriniže,brojčanik sa satom i pokazivač mjesečevih mijena.Sasvim pri vrhu gotičko-renesansni završetak sa lanternom.Zvona su na zvoniku zvonila već g. 1432.,ali potpuni završetak gradnje zvonika bio je g. 1483.Kroz zvonik vode zavojite stepenice do orgulja i dalje do vrha zvonika.Gore su smještena 4 impozantna zvona koja se glase u akordu As-dura.Ova zvona nabavljena g. 1923. u Veneciji,ali postoje još dva manja zvona veoma stara iz XVI. st, za potrebe otkucaja sata.Zvona se ističu veličinom,ljepotom i milozvučnošću.
     Ulazeći u katedralu sv. Marka opažamo bogatstvo sklada i savršenosti kamenih oblika.Tu je : kropionica,vitki stubovi sa kapitelima,gotički svodovi,fina fasada,ciborij,oltari,krstionica,propovjednica,sakofag biskupa Malumbre,portal,sakristija itd.Strop glavne lađe ima grednjak na gotičnim menzolama sve u drvu i u stilu kao da su ga izveli vješti brodograditelji.U glavnoj lađi obnovljeni su gornji gotički prozori.Isto tako u središnjoj lađi iznad svoda nalaze se reneransne bifore kao i otvori galerijama.
     Sva ta ljepota toliko nas zaokuplja i obuzima da niti ne primjećujemo kako je tlocrt katedrale nepravilan.Ova nepravilnostbposlijedica slijeda paralelnosti svih ulica od južnog gradskog zida prema sjeveru onako kako je grad postupno rastao.Isto tako ta nepravilnost tlocrta proizlazi iz namjere da pri gradnji nove crkve koriste tri apside i zvonik od ranije crkve G.1406.korčulanski biskup Nikola sklopio je ugovor s protomagistrom Hranićem Dragoševićem za gradnju crkve i zvonika u vrijeme "Ladislava po milosti Božjeg kralja Ugarske,Apulije,Dalmacije,Hrvatske " itd.Tri crkvene lađe nastavak su triju ranijih apsida,a međusobno su odijeljene vitkim i okruglim kamenim stupovima i polustupovima na kojima dominiraju ukrasno isklesani kapiteli,arhivolti i svodovi.Na polukapitelima u 4 ugla predočeni su kameni simboli  4  evanđelista.
     Odmah na ulazu u crkvu nalazi se kamena kropionica iz XV. st..Na romaničkoj bazi stoji tordirani stupić koji drži okruglu kaneliranu zdjelu za vodu.U kutu lijevo čim se uđe na glavna vrata,nalazi se krstionica kneza Giustiniana iz g. 1604.
      U apsidi centralne lađe poviše glavnog oltara dominira monumentalna kamena nebica-ciborij što ga je Marko Andrijić podigao g. 1486. u kamenu s otočića Vrnika za cijenu od 115 dukata.To je najvrijednije djelo ponos korčulanske katedrale i hrvatskog graditeljstva.Na 4 okrugla stupa sa kapitelima stoji elegantna kvadratna nebica u obliku piramide na tri kata.Na pročelju arhitrava imamo kipove Gospe i arkanđela Gabrijela s lat. natpisom " Zdravo Marijo,milosti puna ".Slične ciborije susrećemo u crkvama Rima i Apulije,a kod nas u katedralama Trogira i Kotora,te u Zadru,Rabu,Splitu,Korčuli u crkvi Svih Svetih itd.Ovim djelom M. Andrijić je donio renesansu u Korčulu.Nekada je s jedne i druge strane ciborija stajala oltarna pregrada koja ada dijeli prezbiterij od lađa.
     Svojim neobičnim gotičkim portalom privlače nas vrata sakristije.Sav dekor,bogatstvo motiva,stilizacija i figurativnost upučuje nas na zaključak kako je tu očit utjecaj kićene gotike iz južne Italije koji je inače slabo pristan u gotici Dalmacije.Tu se posebno ističe gornji prag bogato ukrašen Kristovim monogramom i fantastičnim biljnim dekorom.On se  naslanja na dovratke koji pri vrhu imaju po jednog dečka svirača.lijevi udara bubanj i svira flautu, a desni svira mišnjice,a to su osnovni instrumenti u igri kumpanije u starim naseljima na otoku Korčuli.U luneti poviše arhitrava stiliziran je likarhanđela Mihovila koji desnom rukom vlada kopljem i probada đavla dok u lijevoj drži vagu i mjeri duđe.Po svoj prilici ovaj sakristijski portal je tu naknadno ugrađen,a najvjernije u vrijeme gradnje lađe sv.Roka.Ta su vrata bila bočna vrata katedrale kroz koja se izlazilo na groblje kako to daje naslutiti tu vidljiva asocijacija sv.Mihovila koji je čuvar grobova,mjeri duše i dovodi ih bogu.Kad bi ta vrata bila iz kraja XV. st. kako neki misle,onda bi ona bila u stilu Marka Andrijića koji je u to vrijeme na vrhuncu svog stvaralaštva.Nadalje i arhivski dokumenti iz tog doba dobro su nam pristupni,ali oni ne donose podatke ni tko je ta vrata naručio,ni za koju cijenu,niti tko ih je isklesao pa treba opravdano zaključiti da su ta vrata možda iz starije crkve XIV.st.
       PodAndrijičevim ciborijem stoji glavni oltar koji krije relikvije sv. Todora mučenika u Rimu.Njegove relikvijenn donesene su u Korčulu 1736. g.,a novi pozlaćeni sarkofag za relikvije napravljen je g. 1858.Pola glavnog oltara pokazuje sv. Marka,pisca drugog Evanđelja,a u biskupskom ordinatu,sv. Jeromina zaštitnika Dalmacije i pevoditelja Biblije na lat. jezik,te sv. Bartula apostola.Sva trojica su zaštitnici grada.Ova prekrasna slika se prepisuje nenadmašivom Tintorettu iz g. 1550.
      U apsidi južnog broda sv. Jakova nalazi se renesansni barokni oltar sa slikom sv. Trojstva nad apostolima.Biskup kojinpri  dnu slike kleć je donator korčulanski,biskup Teodor diedo koji je g. 1622. obnovio ovaj oltar i ukrasio ga slikom.Slika se pripsuje L. Bassaniju 1557-1622.Neposredno do ovog oltra uz jučni zid na znatnoj visini ugrađen je renesansni sarkofag biskupa Tome Malumbra.Ovaj biskup zaslužen za gradnju i završetak katedrale,bio je biskup 50 godina i umro je u Korčuli g. 1513. da bi ga g. 161. bio prebačen u Veneciju.sarkofag je dao izraditi njegov nasljednik biskup Nikola Nikoničić,a krajem XVIII. st. u nju su pokopani zemni ostaci korčulanskih biskupa Marina Draga i Vinka Kosovića koji su do tada počivali u svojim sarkofazima uz glavni portal crkve.
    U ovoj lađi imamo najstariju sliku-ikonu, Gospu s Djetetom iz XIII. st iz franjevaćke crkve na Badiji.Njezin bogati pozlaćeni renesansni okvir je djelo naših zlatara iz Dubrovnika iz XVI. st.Srebro kojim je optočna ikona je iz sredine XV. st.Ovdje se nalazi još jedna vrijedna kompozicija,navještenje,pripisana Tintoretovoj školi iz g. 1545.Uz južni zid je barokni oltar sv. Ante koji je pripadao obitelji Španić.uz sama vrata lađe sv. Jakva izložena su zavjetna koplja,helebarde iz bitke g. 1483. između napuljskog i venecijskog brodovlja,te đeljzne topovske kugle iz g. 1571. iz vremena navale Ulaz-Alije,kako to svjedoči kamena ploča sa natpisom na lat. jeziku.Tu je i Krist pod križom,djelo domaćeg kipara L. Lozice
     U zidu pod prozorom sa strane glavnog oltara ugrađen je fragment Janje Božje nađen pri restauraciji  svetiša.To je najstariji komad kamene plastike u katedrali.
     S  lijeve strane ciborija u kutu nalazi se zidna niša koja je do g. 1791. služila kao Svetohranište.Sada je u njoj Knjiga za svečana čitanja,s koricama od crvene marokanske kože sa zlatnim arabeskama i draguljima,što je dar marokanske kraljice g. 1954.
     Sjeverna lađa uz glavni oltar posvećena je sv. Ivanu.U toj apsidi stoji kameni oltar posvećen sv. Ivanu Evanđelisti i sv. Ivanu Krstitelju.
     Nad baroknom menzom diže se renesansni oltar sa dvije kolone s kornitskim kapitelima.Po grbu poviše oltara znamo da je patronat imala obitelj Giunio.Pokraj sakristijskog portala,nalazi se brončani kip sv. Vlaha,djelo najvećog hrvatskog umjetnika Meštrovića.
     Četvrta lađa vješto je dodana katedrali u XVI. st. kako bi se grad stavio pod zaštitu  sv. Roka radi obrane od kužnih i zaraznih bolesti koje su nemilo harale u to vrijeme.Građena je u gotičko-renesansnom stilu po zamisliMarka Pavlovića Milića u vrijeme biskupa Nikole Nikončića s početkom g. 1525.
      God. 1576. domaći kipar Frano Čučić sagradio je najprije pozlaćeni oltar i ukrasio ga kipovima gotičkih svetaca u drvu: sv. Rok,sv. Kuzma i Damjan,te kipom Gospe od Zdravlja. U XVIII. st. umjesto starog i trošnog drvenog oltara sagradio je Jeronim Picco sadašnji impoznantni barokni oltar najveći u katedrali.
      Na susjednom oltaru Gospe Karmelske nalazi se slika-trptih venecijanskog slikara Karla Rudolfia iz g. 1642.I tu je i ranije bio drveni oltar.Barokna menza oltara i tri polustupa drže završni arhitrav sa baroknom volutom na vrhu.Uz Gospinu tu su slike sv. Petra.te sv. Fabijana i Sebastijana.
       Najstariji oltar u lađi sv. Roka prislonjen je uz zid zvonika,a posvećen je Trima Kraljevima.Nad kamenom baroknom menzom diže se drveni pozlaćeni oltar,nepoznatog majstora bogato ukrašen u renesansnom stilu.Oltar se spominje g. 1613. , a njegova srebrena oplata je iz g. 1726. Mala Gospica-Poklon Triju kraljeva odaje bizantski način slikanja.
     U prizemlju zvonika je za sada smještena krstionica koju bi u budućnosti trebalo postaviti u lijevo u kut ispred velikog oltara s kojim bi činila logično liturgijsko jedinstvo.Sada se iznad krsnog zdenca iz XV.-XVI. st. diže Krist u brozi rad F. Kršinića.Na zidu krstionice se nalazi minijaturna Bogorodica I. Kerdića,Pieta I. Meštrovića,kristov torzo M. Radice,reljef sv. Juraja T. Ivančevića,kip Ivana Krstitelja,Izvora Oreba,te dva anđela vratnice V. Fabrisa.južna strana zvonika obložena je propovjednicom učinjenom prema starijoj.Ona je iz vremena između dva rata,klesara D.Šteka.
   U lađi sv. roka s jedne i druge strane oltara Gospe Karmelske su korna sjedala iz g. 1796. bračkog majstora V. Tironia.
    Balatur se nekad nalazio sasvim nisko,a sada je neprimjrno odviše uzdignut u vis tako da liturgijski ne zadovoljava.Prve su orgulje u katedrali nabavljene g. 1556.Na ti orguljama izvršeni su brojni popravci u tijeku XVI. XVII. st. grom je dvaput udario u zvonik i oštetio orgulhe.Nove orgulje opet bile nabavljene oko g. 1800.Ni tih orgulja više nema.Sadašnje orgulje iz sredine XIX. st.

    Prema iskazu vrsnih glazbenih umjetnika korčulanska se katedrala može podičiti izuzetnom akustikom.Najbolja akustika postiže se u prezbiteriju ispred ciborija.Tu se čitava katedrala sa svim svojim kamenim dekorom pretvara u glazbeni instrument najplemenitijeg tona,i na taj način pokazuje svoju vanrednost i naročitu profinjenost.

2 komentara:

  1. Autor ove knjige je Don Božo Baničević koji je nakon dugogodišnjeg rada na arhivskoj građi izdao ovu knjigu.U zadnje vrijeme neki strani novinari iskrivljuju povjesne činjnice o našoj katedrali i bio sam prisiljen objaviti potpunu istinu o našoj katedrali.

    OdgovoriIzbriši
  2. Fotografije Katedrale i Opatske riznice su zaštičene autorskim pravom na ime Nevena Fazinića,Smiljana Strihića i Don Bože Baničevića.Ja ih nemam zakonsko pravo objaviti,jer ne želim snositi bilo kakve sankcije.

    OdgovoriIzbriši